Použite staré VRF potrubia R22 v novom systéme

Prečo renovácie? Dôležitý krok k ďalšiemu zníženiu možného nebezpečenstva pre ozónovú vrstvu

Často sa hovorí, že legislatíva riadi naše životy, ale niekedy životy pomáha zachrániť. Jedným z príkladov je postupné vyraďovanie média R22 a počnúc 1. januárom 2010 je používanie nového chladiaceho média R22 v EÚ zakázané.


Panasonic prispieva svojím dielom

We at Panasonic are also doing our part - recognising that all finances are under pressure at the moment., Panasonic have developed a clean and cost effective solution to enable this latest legislation to be introduced with as minimum an effect on businesses and cash reserves as possible .

What it is?
The Panasonic renewal system allows good quality existing R22 pipe work to be re-used whilst installing new high efficiency R410A systems.

Čím je riešenie od spoločnosti Panasonic tak jedinečné?
Vďaka predstavenie jednoduchého riešenia problému môže Panasonic renovovať všetky delené (splitové) systémy a VRF systémy, av závislosti na určitých obmedzeniach dokonca ani nehrá rolu, akú značku zariadenia nahradzujeme.

Dokáže sa skoro samo zaplatiť!
Pri inštalácii nového vysoko účinného systému Panasonic R410A môžete dosiahnuť okolo 30% úspor prevádzkových nákladov v porovnaní so systémom R22. Inštalácia tiež môže oprávňovať k určitým daňovým zvýhodnením do štátu.

Je to naozaj také ľahké?
Áno ...
1. Skontrolujte kapacitu systému, ktorý chcete nahradiť
2. Zo sortimentu Panasonic vyberte najlepší systém, ktorým ho chcete nahradiť
3. Postupujte podľa pokynov uvedených v brožúre a technických údajoch
Jednoduché ...

Renovácia systému VRF

Systém renovácie od spoločnosti Panasonic umožňuje, aby bol nainštalovaný úplne nový VRF systém, vnútorné i vonkajšie jednotky, za využitia potrubí existujúceho systému. Pokročilá technológia Panasonic umožňuje, aby systém fungoval s predtým inštalovaným potrubím, pretože pracovný tlak v systéme udržuje na úrovniach systému R22 (33 bar), čo zaručuje, že systém funguje bezpečne a účinne bez straty výkonu. Nové zariadenie môže ponúknuť vyššie hodnoty COP / EER vďaka použitiu najmodernejšieho invertorového kompresora a technológie tepelného výmenníka. Po kontaktovanie vášho dodávateľa spoločnosti Panasonic ohľadom obmedzenia pre potrubia a po získaní súhlasu s použitím renovačního systému Panasonic je nutné vykonať tri hlavné testy, aby sa zaručilo, že sa dá systém účinne používať. Po prvé je nutné vykonať dôkladnú kontrolu potrubia a opraviť prípadné poškodenia. Po druhé je nutné vykonať olejový test, aby sa zaručilo, že systém počas svojej životnosti nebol vystavený prehriatiu z kompresora. Nakoniec je nutné do potrubia inštalovať renovačné sadu VRF (CZ-SLK2), aby sa zaručilo, že bude systém vyčistený od všetkých zvyškov oleja.

Renovačné sada VRF (CZ-SLK2) a priezor

Nižšie je uvedený prehľad renovačné sady VRF (CZ-SLK2), ktorá je vyžadovaná pri použití existujúceho potrubia. Ak je presná dĺžka a veľkosť existujúceho potrubia neznáma, pripojte priezor podľa obrázku nižšie. To sa použije na kontrolu množstva dodatočného množstva chladiva

Rozmery pripojovacieho potrubia (palce - mm)
A Ø 1/2 (12,7) (12, 14, 16 HP)
B Ø 3/8 (9,52) (4,5,6,8 10 HP)

Poznámka: Ak veľkosť potrubia nezodpovedá veľkosti existujúceho potrubia, použite prechodku (nie je súčasťou dodávky) pre prispôsobenie priemeru potrubia.

Priezor (nie je súčasťou dodávky)
Ak je presná dĺžka a veľkosť existujúceho potrubia neznáma, pripojte k potrubiu kvapaliny priezor a pomocou neho skontrolujte, či je v ňom primerané množstvo dodatočného chladiva.

Pripojenie sady sušiče filtra a priezoru

• Aby sa upravila úroveň obmedzeného tlaku na 3,3 MPa, je nutné na mieste vykonať špeciálne nastavenia.
• Do potrubia kvapaliny každej vonkajšej jednotky je nutné pripojiť sušič filtra.
• Na potrubí kvapaliny aj plynu každej vonkajšej jednotky je nutné pripevniť vysokotlakové spínača.
Po vykonaní testu nie je nutné sadu sušiče filtra odstrániť, pretože nijako neobmedzuje bežnú prevádzku.
• Pri pripájaní sady sušiče filtra je nutné postupovať opatrne vzhľadom k miestu inštalácie a orientáciu sušiče filtra a guľového ventilu. Pokiaľ dôjde k chybe, je nutné chladiace médium v systéme po výmene sušiče filtra obnoviť, čo sťažuje údržbu.
• Na sadu sušiče filtra je nutné aplikovať tepelnoizolačný materiál (nie je súčasťou dodávky: tepelná odolnosť minimálne 80 ° C a hrúbka minimálne 10 mm).
• Sušič filtra zo sady sušiče filtra môže vyžadovať výmenu podľa stavu existujúcej jednotky. Ako náhradné sušič filtra použite Danfoss DMB 164 (nie je súčasťou dodávky).